Kiến Thức

ĐỐN GIÁO 11: XÃ HỘI TIẾN HÓA

Xã hội con người được xây dựng trên ba trụ cột là văn hoá tư tưởng, kinh tế và chính trị.

Để có được sự hạnh phúc xã hội thì cả ba mặt trên phải được xây dựng sao cho chúng cân bằng hài hoà với nhau. Đây là nhiệm vụ của chính loài người chứ không phải là của Thượng đế. Để có hạnh phúc cần phải có một xã hội yên bình. Thượng đế chỉ tạo ra con người và vạn vật. Chiến tranh hay hoà bình là do con người tự tạo ra.

Về văn hoá tư tưởng, dù có nhiều hệ tư tưởng khác nhau do hình thành từ sự đa dạng của tần số tinh thần trong một quốc gia, thì việc quản lý nó vẫn cần thiết trên cơ sở cân bằng với hệ thống chính trị và kinh tế.

Về kinh tế con người phải xây dựng đồng bộ cả về đầu tư lẫn chính sách sao cho cân bằng với chính trị và văn hoá tư tưởng.

Về chính trị mọi chính sách phải hướng tới phục vụ nước nhà, muốn như vậy phải cân bằng với kinh tế và văn hoá tư tưởng.

Vậy chúng ta có thể làm điều này không? Để hiểu được điều này chúng ta cần tìm hiểu sơ lược về lịch sử tiến hóa xã hội của nhân loại.

Con người chúng ta có tính xã hội cao cấp được bắt nguồn là hệ quả từ bản năng sống bầy đàn của một số loài động vật. Khi cần giải quyết các vấn đề khó khăn bế tắc người ta nghe theo người đứng đầu tập thể như nhà vua hay tổng thống. Với tính tò mò và ưa tưởng tượng người ta còn nghĩ ra những nhân vật để tin vào và thế là tôn giáo ra đời. Như thế người đứng đầu tập thể và đức tin rất quan trọng đối với xã hội loài người, họ có thể nắm vận mệnh của cả một dân tộc, một đất nước thậm chí là cả loài người. Để quản lý xã hội ngày càng lớn, thế là các chế độ xã hội chính trị được hình thành:

- Chế độ xã hội độc tài quân chủ và thần quyền đứng đầu là nhà vua và các đạo sư kéo dài hàng ngàn năm ở thời đại phong kiến.  

-Chế độ xã hội chủ nghĩa phân biệt, bao gồm chế độ tư bản phân biệt giai cấp, phát xít phân biệt chủng tộc và phân biệt đẳng cấp xã hội tôn giáo

-Chế độ xã hội chủ nghĩa tư bản tự do

-Chế độ xã hội chủ nghĩa cào bằng (một hình thức chế độ xã hội cộng sản)

-Chế độ xã hội chủ nghĩa dân chủ (tương lai).    

Những thay đổi như thế minh chứng rõ ràng cho việc tiến hóa xã hội và nguồn gốc của tiến hóa chính là sự phát triển khoa học kỹ thuật và tư duy quản trị dẫn đến nguồn gốc làm chủ xã hội thông qua việc làm chủ tư liệu sản xuất và tài sản xã hội. Bởi vậy một hệ tư tưởng chính trị cũng như các tư tưởng tôn giáo phải sẵn sàng chấp nhận một sự thay đổi tiến hóa chính bản thân mình cho phù hợp với quá trình tiến hóa của nhân loại! 

icon gio hang 0