Kiến Thức

Hành trình gieo hạt 100: KHAI SÁNG 20

-Tinh thần là cái quan trọng nhất của tâm thức. Tinh thần hình thành nên số phận chủng tộc và quốc gia, nhiều chủng tộc, quốc gia… hưng thịnh hay lụn tàn đều do tinh thần quyết định. Ví dụ tinh thần khoa học đã tạo nên một số ít cường quốc để rồi các cường quốc này, bằng năng lực khoa học kỹ thuật của mình, đã thôn tính, đàn áp, gây ảnh hưởng… đến phần còn lại của thế giới, đó là những bài học lịch sử mà chúng ta đã ghi nhận. Ví dụ tinh thần đấu tranh chống áp bức và tự do đã đưa nhiều dân tộc chống lại ách thống trị ngoại xâm thành công, một số không thành công hay không chống lại đã kết thúc trong sự diệt chủng chủng tộc hoặc đồng hóa thành dân tộc khác cũng là bức tranh lịch sử đã xảy ra trên địa cầu. Đối với từng cá nhân con người, tinh thần quyết định số phận họ.Tinh thần khát khao chinh phục đã tạo ra nhiều người thành công trong các lĩnh vực của cuộc sống, ngược lại tinh thần an phận thủ thường cũng thu xếp chỗ đứng xã hội cho những lớp người tương ứng. Chúng ta có thể cải hóa tinh thần để qua đó thay đổi số phận con người. Đó chỉ là vài dẫn chứng quan trọng trong vô số ảnh hưởng mà tinh thần đã đào luyện nên con người và xã hội chúng ta.

Khoa học tinh thần là khoa học chuyên sâu của khoa học tâm lý. Khoa học tâm lý nói chung chủ yếu tìm kiếm những nền tảng tâm lý để giúp chúng ta xây dựng các chương trình giáo dục sao cho phù hợp với con người thì nghiên cứu khoa học về tinh thần là để chúng ta tìm kiếm và đưa những ưu điểm vượt trội của tinh thần cho con  người, đó là nền tảng tiến hóa tinh thần của toàn thể loài người. Vì thế hãy nghiên cứu một cách nghiêm túc tinh thần là trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà kinh tế, chính trị, quân sự…   

icon gio hang 0