Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (25): MƯỜI NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG

1.Nhân chi sơ tính bình đẳng: Người sinh ra vốn bình đẳng, không thiện ác nhưng đã có sẵn mầm thiện và ác trong Tâm thức là do nghiệp báo hay di truyền. Giáo dục và môi trường sinh ra người thiện hay ác.

2.Cân bằng thân - tâm:đau khổ đoạn / Bằng ngang được - mất: phiền não trừ. 

3.Cho đi là nhận lại / Vụ lợi là mất thêm / Lợi mình lợi người thì nên / Có thêm chữ Hại chẳng nên (làm gì).

4.Vạn sự do tâm tạo. Số mệnh tạo từ tâm. Vậy sửa Số phải sửa từ Tâm

5.Không muốn gì cả là đang có tất cả / Muốn tất cả sẽ chẳng có gì cả.

6.Giáo dục coi trọng kiến thức học thuật nền tảng: vì đó là gốc mọi sáng kiến phát minh, coi trọng đạo đức nền tảng vì đó là gốc phát sinh trí tuệ.

7.Kinh tế coi trọng: tài nguyên, tri thức, quản trị, tài chính cân đối và công nghệ gốc… thì mới phát triển bền vững, vì  đó là cân bằng.

8.Chính trị lấy quyền lợi làm trọng, lợi ích dân lợi ích nước hài hòa nhau. Chính sách quản lý xã hội phải thống nhất, hợp với mục tiêu chung mới là sự cân bằng.

9.Xã hội lấy lợi ích kinh tế và tinh thần của nhau ra làm bàn cân, biết chia xẻ, cùng cho, cùng nhận… hợp lý cũng là sự cân bằng.  

10.Sức khỏe thì làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, biết thư giãn thân tâm.

Luôn chú ý và dưỡng sinh chăm sóc tốt cơ thể mình khỏe mạnh cũng là cân bằng.  

icon gio hang 0