Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (26): KHÔNG

 

Không hình, không tướng đó là không

Không đến, không đi cũng tương đồng

Không đúng, không sai, không dị biệt

Không vui, không khổ: thật Tính Không!

 

Không - không chuyển hóa, hóa ra hình

Hình - hình hợp một lại hóa không

Hình – không huyễn hóa hay thay đổi

Thật tính trong mình: ấy Tính không!

 

Không hiểu, không biết… cũng là không

Chớ cố suy tư rối tơ lòng

Không chấp phải trái, không phân biệt

Khi rõ Tâm mình:  thấy Tính không!

 

Giác tử  

icon gio hang 0