Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (31): ĐỐN GIÁO

Có một pháp môn tu hành của đạo Phật gọi là Thiền tông. Thiền tông lấy cơ sở đốn giáo để chúng ta thấy được bản chân tánh của mình mà tu tập. Giáo lý của đốn giáo đơn giản qua bài thơ cũng thật đơn giản: 
Bất lập văn tự/ Giáo lý riêng truyền/Trực chỉ chân tâm/Kiến tánh thành Phật.

Đốn giáo tức là chỉ dạy trực tiếp chân lý. Đốn giáo quan niệm thế giới là đồng nhất và duy nhất, nghĩa là thiên đàng, địa ngục cùng mọi cõi giới đều ở trong một con người, (vũ trụ chỉ là một hạt cải, cả thế giới đều bỏ vào được một lỗ chân lông – Duy Ma Cật kinh). Vì thế tất cả mọi sự đều do tâm người mà sinh ra, khi ta hạnh phúc là đang trong thiên đàng, khi ta đau khổ là đang đọa địa ngục. Đốn giáo cho rằng mỗi chúng ta đều sở hữu đầy đủ mọi loại chủng tử tâm thức để có thể trở thành mọi loại người tương ứng như nhà vua, nhà nông, tu sĩ, bác sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, người vĩ đại và người bình thường... cũng như mọi tính nết tâm tánh như ác và thiện, nhanh hay chậm… gọi là tánh Phật, do duyên khởi mà thành các loại người khác nhau trong một xã hội, và chúng ta đều có thể trở thành loại người mà mình muốn nếu biết cách đánh thức tâm thức của mình (Khi mê phật là chúng sanh, khi ngộ chúng sanh là phật - pháp bảo đàn kinh). Đốn giáo, dù công nhận tồn tại linh hồn nhưng cuộc đời mỗi người ta là do mình tự tạo theo luật nhân quả, nghiệp báo chi phối chứ không phải do thần linh quản lý, vì thế các vị đã thành phật, thánh… hiểu đơn thuần là hướng đạo sư đáng kính dạy ta con đường tu đạo mà ta có thể tôn thờ. 

Khi đọc kinh hay sách của bất kỳ tôn giáo nào, của bất kỳ ai viết ra, của tất cả mọi trường phái tư tưởng thì chúng ta đều phải tỉnh giác để nhận ra đâu là thật, đâu là câu chuyện thần thông nhân cách hóa viết cho người chậm hiểu và trẻ em để dạy người đời một cách gián tiếp. Nếu không phân biệt được rõ ràng thì hóa ra chúng ta sẽ bác bỏ sự mê tín này để đi vào một sự mê tín khác thì chẳng có ích lợi gì.

Đốn giáo lấy thiền định – một yếu tố phi tôn giáo – ra làm phương tiện để thực hành tu tập. Nhờ thiền định mà trí tuệ được mở ra và chúng ta sẽ hiểu được sự thật cũng như hiểu chính mình. Đó chính là sự giác ngộ.

Nếu chúng ta biết thực hành thiền định để sở hữu một cái tâm thanh tịnh và bình đẳng, tất cả mọi chân lý sẽ tự hiện ra và chúng ta chỉ cần thực hành theo những gì xuất phát trong tâm của mình tức là kiến tánh và chúng ta sẽ được giải thoát trọn vẹn theo lời dạy của các chư tổ. Kiến tánh thành phật là như vậy.

Giác tử

icon gio hang 0