Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (46): TÂM PHÁP (THƠ)

TÂM PHÁP 

 Đạo cân bằng: không sanh không diệt
Không biệt phân: phải – trái; đúng -sai
Khi tạm thời thì một hóa hai
Là vĩnh cửu khi hai hợp một
Chung một mối: quay về rường cột
Là nương nhờ: đạo cốt không phân
Vạn sự đời cứ thế đem cân
Âu hóa giải tất muôn phiền não
Vạn pháp đem quy là Đại đạo
Thượng đế rằng: như thế không sai
Còn đem phân: phải trái; đúng sai
Là trôi mãi theo luân hồi vạn đại
Người nghe chớ một lần khờ dại
Thì quá khứ;  hiện tại;  vị lai
Hiện rõ ràng như ánh sáng mai
Đem trí tuệ soi ra phản chiếu
Cuộc đời ấy không phần đơn điệu
Tâm Pháp đàn vọng tiếng phèng la
Ta là Ta, cũng chẳng là Ta
Là như thế Niết bàn ứng hiện.

icon gio hang 0