Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (47): TÂM THỨC (THƠ)

TÂM THỨC

Tâm sinh nhờ giống chủng
Chủng là gốc của Tâm
Tâm mà không có Giống
Thì từ đâu Tâm sinh?
Nếu không có Tâm sinh
Thì từ đâu có Tánh?
Tánh mà không có Hình
Tướng từ đâu mà sinh?
Số do Tướng mà thành
Chớ tìm chạy loanh quoanh
Muốn số phận thay đổi
Thay đổi chính Tâm mình!.

 

 

icon gio hang 0