Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (49): TÍN (THƠ)

TÍN

“Tín” tôi có tội tình chi
Có chăng bởi chữ nó đi theo mình
Trung tín là giữ nghĩa tình
Uy tín là bởi tâm mình có uy
Mê tín thì thật là nguy
Cuồng tín nguồn gốc trăm bề đảo điên
Bội tín chẳng có bạn hiền
Đại tín là có tài tiền đến ngay
Người ơi khéo giữ “Tín” này
“Tín” tôi không phụ người ngay, kẻ hiền.

icon gio hang 0