Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (50): GIÁC NGỘ (THƠ)

GIÁC NGỘ

Mây phủ kín tầng không 
Sấm rền vang rung núi
Ầm ầm cơn bão nổi
Tia chớp chói ngang trời: 
“Vũ trụ nào xa xôi,
Ta thấy mình trong ấy.
Tâm minh không khơi nảy,
Không Nhị phân chính là: (!)”
Ngàn năm trong tăm tối
Chỉ một chớp: sáng lòa
Khởi đi tìm chân lý,
Kiếm tìm đâu nơi xa?
Hãy dừng niệm tạo tác
Tâm thấy Pháp ngay là 
Chân tâm là Chân lý
Chớ cầu tìm chốn xa!
(!)=chân lý. 

icon gio hang 0