Kiến Thức

HÀNH TRÌNH GIEO HẠT (55): KHAI NGỘ ĐỐN GIÁO

Đốn giáo là một pháp môn của đạo Phật. Đốn giáo chỉ ra rằng con người là trung tâm của vũ trụ. Còn phật tánh là trung tâm của con người nên mới có câu thấy Tánh thành Phật. Vì là trung tâm nên mọi vui buồn, sướng khổ, thiên đàng địa ngục đều là do con người tự tạo ra. Đốn giáo cũng vẫn sử dụng các quan niệm và phương tiện của đạo Phật như tính Không, nhân quả, thiền định, tứ diệu đế và giới luật… làm chỗ dựa để tu tập. Riêng quan niệm phật tánh là vô sanh vô diệt, vô khứ vô lai, tự nhiên có sẵn mà bất cứ loài sinh vật có trí nào cũng có cho nên không có sự tái sinh luân hồi. Đó là điểm khác biệt so với các pháp khác cùng trong hệ thống đạo Phật. Chỉ cần ai cảm nhận được điều này và sống hướng về chân tánh ấy thì tức là đã đạt được sự Giác ngộ qua bài thơ của Đạt ma sơ tổ: Bất lập văn tự/ Giáo lý riêng truyền/Trực chỉ chân tâm/Thấy tánh thành Phật (!).  

 

icon gio hang 0